Vyhledávání na webu

Životní prostředí

„Chráníme přírodu, budujeme budoucnost: Náš závazek k udržitelnosti pro lepší životní prostředí.“

Recyklace v rámci hierarchie odpadového hospodářství

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. (Odpadové hospodářství - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)

Nejlépe lze ilustrovat možnosti nakládání s odpady pomocí tzv. schematické pyramidy, kdy na se na úplném vrcholu nejvíce prospěšná forma nakládání s odpady a nejníže, logicky, právě naopak.

Nejlepším řešením se zdá být redukce odpadů. Jedná-li se o pneumatiky, znamená to snížení spotřeby pneumatik, což by v praxi mohlo umožnit pouze omezení provozu vozidel. V rámci globálního ekonomického růstu se tato varianta však pro dohlednou dobu nejeví jako příliš reálná.

Druhým nejlepším způsobem by bylo znovupoužití starých pneumatik nebo alespoň jejich částečné využití. U pneumatik se tomuto procesu říká protektorování. Jak to vypadá v praxi? Nový pryžový běhoun je položen na vnitřní tělo pneumatiky (tj. plášť) a tímto způsobem se pneumatika může znovu použít. Protektorování lze provést i několikrát, v závislosti na kvalitě původního pláště. Toto řešení je však dočasné a po opotřebení pláště bude nutné pneumatiku zlikvidovat, nejedná se tedy o řešení konečné. Do tohoto způsobu můžeme zařadit také regeneraci pryže – tj. proces, jehož cílem je získání náhrady primární pryže v nových směsích (Regenerace pryže - RPG Recycling, s.r.o.).

Třetí nejlepší volbou je recyklace – tedy rozklad na původní materiály. U pneumatik se bavíme o pryži, oceli a textilu. K tomuto separačnímu procesu dochází ve společnosti RPG Recycling, s.r.o. a takto recyklovaný materiál je možné použít a tím snížit požadavky na výrobu nového kaučuku a oceli.

Čtvrtou volbou je využití materiálu pro výrobu energie. Z hlediska udržitelnosti se však nejedná o výhodnou variantu, protože původní produkt je zničen a obnovuje se pouze zlomek energie, která byla investována do výroby původního výrobku. Pneumatiky jsou mj. široce používány pro výrobu energie v cementářských pecí.

Skládkování by mělo být poslední a nejhorší možnou variantou. V některých částech světa je to však stále běžná praxe. Pneumatiky totiž nejsou biologicky rozložitelné. V EU je skládkování pneumatik zakázáno legislativou již od roku 2003.

V České republice vznikl první zákon o odpadech v roce 1991. V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Nakládání s výrobky s ukončenou životností upravuje zákon č. 542/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021. Nakládání s odpady z obalů upravuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. (cit. MŽP)

Hierarchie nakládání s odpady je součástí legislativy EU, směrnice 2008/98, a je implementována jako environmentální legislativa v jiných částech světa. Pro členské státy EU je povinnost hledat řešení likvidace odpadu v co nejvyšším stupni hierarchie. Vědecký nástroj pro měření dopadu různých řešení likvidace odpadu se nazývá LCA – Life Cycle Assessment.


Recyklovaná pryž a její vliv na životní prostředí

Recyklovaná pryž z pneumatik na konci životnosti je široce používána v aplikacích, kde přichází do přímého kontaktu s přírodou. Nejběžnější způsob je výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo jako příměs do asfaltu pro stavbu silnic. Ve spoustě zemí proběhla řada vědeckých studií, jejichž primárním cílem bylo zmapovat dopady recyklovaného kaučuku na životní prostředí.

Jeden z nejvýznamnějších ekologických problémů je potenciální vyluhování organických chemických látek z recyklované pryže – PAU. Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. července 2021 stanovilo maximální množství 20 mg/kg pro součet osmi polycyklických aromatických úhlovodíků (PAU), jež mohou obsahovat granule nebo mulče, které se používají jako výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích.

Ve srovnání se spalováním nabízí recyklace pneumatik značné ekologické výhody. Studie LCA, provedena významným recyklátorem pneumatik, dokumentuje, že do atmosféry je vypouštěno podstatně méně CO2. Pneumatiky obsahují síru (používá se při vulkanizačním procesu), která se při spalování odpařuje a tím se může podílet na výskytu kyselých dešťů. V případě recyklace se však žádná síra do atmosféry neuvolňuje.

Česká republika se změnou Zákona o odpadech (v účinnosti od r. 2021) přijala opatření pro výrobky vyrobené z odpadů a pro ukončení režimu odpadů stanovila pro výrobce kritéria, které musí takový výrobek splnit, aby mohl být udáván na trh. Uvedení výrobků na trh podléhá schvalování Ministerstva průmyslu a obchodu a schválení krajské hygienické stanice. Na základě splnění veškerých podmínek, jež jsou dány Zákonem o odpadech a souvisejících předpisů, je následně vydáno povolení pro zpracování a využití odpadů.

Ozvěte se nám

Volat nám můžete na číslo +420 774 055 974, nebo nám napiště zprávu.