Program: OP PIK – Nízkouhlíkové technologie

Projekt: Technologie na recyklaci nadrozměrných pneumatik

Žadatel: RPG Recycling, s.r.o.

Tento projekt vedl především ke zvýšení  konkurenceschopnosti a to prostřednictvím nákupu moderní inovativní technologie. Pořízená technologie zásadním způsobem přispěla ke zpracování speciálních a nadrozměrných pneumatik o průměru až 200 cm. Recyklací takto rozměrných pneumatik dochází k daleko efektivnější likvidaci tohoto druhu odpadu za vzniku druhotných surovin. Sám projekt pak poukazuje na mezery v odpadovém hospodářství ČR, kde je situace takto rozměrných pneumatik neřešena a problematika jak s nimi nakládat v podstatě neexistuje.  

Zdroje financování projektu:

Způsobilé výdajev tis. Kč
Vlastní zdroje2 500
Cizí zdroje18 400
Dotace7 315

Cílem společnosti je recyklace pneumatik a přeměna na druhotné suroviny a současně se snaží řešit problematiku materiálového zpracování nadrozměrných pneumatik. Tato technologie má pozitivní vliv na životní prostředí přeměnou odpadní suroviny na druhotné suroviny. Díky tomu dochází nejen k ekologickému odstraňování pneumatik, ale i ke snížení emisí CO2 – celkem 13,13 tun v období 2016 – 2020 a ke snížení paliv o 5000l nafty/rok. V neposlední řadě přinesla vytvoření tří pracovních míst.

Realizace projektu vyžadovala pořízení moderní výkonné technologie: trhačka patních lan, řezačka, hydraulická manipulační ruka, drtič pneumatik, dopravníkový pás a vysokozdvižný vozík. Jednalo se o značně vysokou investici, která byla spolufinancována Evropskou unií. 

Přínosy projektu  

  • V důsledku posílení vnitřní efektivity společnosti nákupem nové technologie a možnosti použití vstupního materiálu větších rozměrů, došlo k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Společnost si tímto také posílila svoji pozici na trhu.
  • Realizací projektu se navýšil obrat společnosti o 11,5 %
  • Zavedením nových technologií a jejich napojení na recyklační linku snížila riziko vyplývající z podnikatelské činnosti (dojde k efektivnímu zpracování dovážených pneumatik, uskladněných v areálu).
  • Vznikly 3 nová pracovní místa, která zabezpečují obsluhu pořízené technologie
  • Toto efektivnější nakládání s pneumatikami, které v rámci zpětného odběru výrazně přispívá k ochraně životního prostředí a úsporám energie jak ČR, tak i v EU.